Regulamin

.

REGULAMIN

Przedszkola Nr 11 im. Marii Konopnickiej w Raciborzu

 

Postanowienia  ogólne

 1. Dla usprawnienia pracy  Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie go przez rodziców.
 2. Funkcja Przedszkola obejmuje swoim zakresem szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

 

Czas pracy przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00 .
 2. Dzieci do Przedszkola przyprowadzają rodzice w godzinach zadeklarowanych w umowach.
 3. Nie odebranie dziecka w godzinach pracy Przedszkola powoduje obciążenie rodziców dodatkowymi kosztami( tzw. karą umowną).
 4. Przerwa w funkcjonowaniu Przedszkola trwa 1 miesiąc i przypada w całości na okres wakacji szkolnych.
 5. Dziecko przyjęte do Przedszkola winno do niego regularnie uczęszczać.
 6. Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej ma prawo skreślić dziecko z listy dzieci :

-         za które nie jest terminowo i regularnie uiszczana opłata,

-         w przypadku dużej agresywności dziecka w stosunku do innych popartej badania-mi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Zaopatrzenie dzieci

 1. Dzieci powinny przynieść ze sobą do Przedszkola pantofle, a ponadto dzieci 3 i 4 letnie  piżamę  i poduszkę /jasiek/.
 2. Dziecko powinno być czyste oraz czysto ubrane.

 

Obowiązki rodziców w stosunku do Przedszkola

 1. Rodzice winni uczęszczać na zebrania ogólne i grupowe, o terminie zebrań rodzice będą powiadomieni.
 2. Opłata za Przedszkole powinna być uiszczana  do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola Nr 11.

 

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące działalności Przedszkola można zgłaszać u Dyrektora placówki.